Ułatwienie dostępu

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice !

Przyjmowanie wniosków do zespołu orzekającego tylko w poniedziałki od 8:00 do 14:00 oraz czwartki od 10:00 do 16:00. Do wniosku koniecznie należy dołączyć opinię ze szkoły oraz zaświadczenie lekarskie.

Dojrzałość szkolna, a odraczanie i przyśpieszanie obowiązku szkolnego

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE MAŁYCH DZIECI!

Z nadzieją obserwujemy powoli opadającą, kolejną i oby ostatnią, falę pandemii w naszym kraju. Z nadzieją, więc, możemy myśleć o stopniowym powrocie do normalności i edukacji stacjonarnej naszych dzieci. A mamy właśnie czas rekrutacji do szkół podstawowych oraz przygotowania dzieci do nowej roli ucznia.

Nasza Poradnia niemal cały okres pandemii działa w realu, a online w uzupełnieniu. Służymy pomocą w szerokim zakresie (diagnostyka, terapia, psychoedukacja i poradnictwo), choć w reżimie sanitarnym i z ograniczeniami dotyczącymi gromadzenia się.

Ten trudny czas uniemożliwia grupowe spotkania i warsztaty z rodzicami, na których podejmowane są ważne problemy dojrzałości szkolnej, odroczenia obowiązku szkolnego i przyśpieszenia obowiązku szkolnego. Do momentu pełnego otwarcia i zniesienia obostrzeń, pomocne niech będą poniższe rady i wskazania, ku optymalnym decyzjom na progu nowego etapu edukacyjnego dzieci.

Dojrzałość szkolna obejmuje dojrzałość w zakresie czterech sfer rozwoju dziecka:

fizycznej, intelektualnej, emocjonalno-społecznej i umiejętności przedszkolnych.

Obowiązek szkolny w Polsce obejmuje dzieci siedmioletnie.

Zalecamy, aby te dzieci, które nie osiągnęły wystarczającej dojrzałości w jednej z wymienionych czterech sfer rozwoju, odbyły diagnozę dojrzałości szkolnej w poradni pod kątem rozważenia odroczenia im obowiązku szkolnego.

Mogą być one jeden raz odroczone od tego obowiązku, a jeśli posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to mogą być odroczone dwa razy, czyli do dziewiątego roku życia.

Więcej na temat przyczyn trudności dzieci, które stanowić mogą przyczynę odroczenia obowiązku szkolnego znajduje się na naszej stronie w obszernej publikacji o dojrzałości szkolnej.

Istnieje także możliwość przyśpieszenia obowiązku szkolnego i o tym tutaj więcej.

Można przyśpieszyć realizację obowiązku szkolnego dziecku, które co najmniej rok realizowało edukację przedszkolną bez potrzeby opinii z poradni. W innym przypadku opinia z poradni jest niezbędna.

Zalecamy, jednak, aby w każdym przypadku skorzystać z pomocy poradni przed tak ważną decyzją, a szczególnie, gdy pojawiają się wątpliwości, co do rozwoju jednej z wymienianych wcześniej czterech sfer rozwoju dziecka.

Podstawą wydania pozytywnej opinii, na podstawie diagnozy dziecka w poradni, wywiadu z rodzicami i dostarczonej opinii z placówki, do której dziecko uczęszcza, jest stwierdzenie przyśpieszonego i w miarę harmonijnego rozwoju w zakresie wszystkich czterech sfer rozwoju.

Niektórzy rodzice sześciolatków nie zawsze zdają sobie sprawę, że harmonijny rozwój dziecka jest podstawą jego sukcesu szkolnego. Wybitnemu rozwojowi intelektualnemu nie zawsze towarzyszy wystarczająca dojrzałość emocjonalno-społeczna. Często tacy rodzice większą wagę przypisują do zdolności intelektualnych, wiadomości ogólnych oraz umiejętności przedszkolnych („potrafi przecież płynnie czytać”, „doskonale liczy”…), niż do prezentowanych przez dziecko cech osobowościowych i jego kontaktów z rówieśnikami.

Dziecko sześcioletnie, aby mogło z rocznym przyśpieszeniem rozpocząć naukę szkolną, powinno:

 • posiadać już zdolność rozumienia podstawowych pojęć abstrakcyjnych (kształtu, wielkości, kierunku, odległości, czasu i liczby)

 • powinno umieć formułować dłuższe wypowiedzi słowne i opowiadać (np. co przedstawia dany obrazek)

 • mowa musi być prawidłowo wykształcona, zarówno pod względem gramatycznym, jak i artykulacyjnym

 • powinno umieć koncentrować się przez dłuższą chwilę, wykazywać uwagę bardziej trwałą i celową niż u przeciętnego sześciolatka

 • cechować się musi dobrą sprawnością ruchową, zwłaszcza manualną (szczególnie ważna jest szybkość, precyzja i koordynacja ruchów rąk przy optymalnym napięciu mięśniowym)

 • powinno umieć współdziałać w grupie rówieśniczej, podporządkowywać się regułom zabawy i poleceniom nauczycieli

 • musi potrafić opanowywać swoje emocje oraz ich słowne i ruchowe manifestacje

 • powinno przejawiać niezbędne minimum poczucia obowiązku i duże zainteresowanie nauką.

Z naszych doświadczeń wynika, że brak dojrzałości emocjonalno-społecznej to istotny czynnik wpływający na powodzenie szkolne dziecka, a jednocześnie najczęściej niedoceniany przez rodziców dzieci sześcioletnich.

Ponadto trudom wcześniejszej nauki szkolnej mogą sprostać tylko takie dzieci, którym nauka przychodzi łatwo, a w domu są otaczane wszechstronną opieką rodziców.

Wszystkie dzieci ”wątpliwe”, nie w pełni zdiagnozowane, czy z mniejszą dojrzałością emocjonalno – społeczną powinny rozpoczynać naukę w siódmym roku życia.

Aby zapobiegać decyzjom negatywnym, które często są bolesnym niepowodzeniem głównie dla rodziców, ale też nastawionych na sukces dzieci, propagujemy:

 • upowszechnianie wiedzy o zasadach, wymogach i przeciwskazaniach przyśpieszania obowiązku szkolnego wśród rodziców i nauczycieli małych dzieci

 • wczesną opiekę nad dziećmi zdolnymi

 • wspomaganie wczesnego i w miarę równoległego rozwoju sfery emocjonalno-społecznej ze sferą intelektualną

 • konsultacje i diagnozy „rozpoznawcze” w naszej Poradni ukierunkowujące pracę już z dzieckiem pięcioletnim lub na początku „zerówki”

 • psychoedukacja rodziców prowadząca do zmiany postawy, nastawienia, z dotarciem do faktycznej decyzji o przyśpieszaniu obowiązku szkolnego.

Refleksje i pytania mile widziane na: Nina.Boniecka-Konieczna@wroclawskaedukacja.pl

W oczekiwaniu na bezpieczną normalność-szczepmy się!

Opracowanie:

Nina Boniecka - Konieczna, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

Diagnoza Wyższych funkcji słuchowych metodą Neuroflow

„Mamo, tato, usłysz/wysłuchaj/ zrozum /mnie”!

Holistyczna opieka małego dziecka

Zapraszamy rodziców, nauczycieli i uczniów do skorzystania z pomocy i wsparcia psychologicznego – pedagogicznego

Warsztaty dla rodziców: Jak pomagać dziecku radzić sobie z emocjami ?

W sprawie warsztatów będziemy kontaktować się z zapisanymi na nie osobami telefonicznie.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Działu wsparcia dzieci, młodzieży i rodziny.


Cel: Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w rodzinie

Główne tematy:

 • Jak radzić sobie z rodzicielską złością?

 • Co kryje się pod dziecięcą złością?

 • Jak radzić sobie z dziecięcą złością?


Terminy konsultacji telefonicznych Działu wsparcia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych

Ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną termin zajęć zostaje przełożony (prawdopodobnie IV/V 2021r. jeśli sytuacja na to pozwoli).

Osoby zapisane na zajęcia będziemy informować telefonicznie.

Terminy konsultacji telefonicznych Działu wsparcia dzieci, młodzieży i rodziny dla:

 • nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych

 • w II semestrze roku szkolnego 2020/2021:

 • Numer telefonu : 71 798 68 29:

22 luty- poniedziałek, godz. 10.00-12.00 ( wew. 142)

23 marzec- wtorek, godz. 14.00-16.00 ( wew. 142)

Rok założenia: 1993

Poradnia udziela specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży na wszystkich etapach rozwoju i edukacji. Poradnia wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i nauczania młodego pokolenia. Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług, przyjazną atmosferę i poszanowanie praw dzieci i rodziców.

Usługi poradni są nieodpłatne!