Statut

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2

ul. Jedności Narodowej 117

50-301 Wrocław

(71)798 68 29

sekretariat.ppp2@wroclawskaedukacja.pl

www.ppp2.wroc.pl

STATUT

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 we Wrocławiu


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Poradnia jest publiczną placówką oświatową o nazwie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 .

2. Siedziba poradni mieści się we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 117.

3. Poradnia posiada następujące gabinety terenowe:

- w Szkole Podstawowej nr 84 we Wrocławiu przy ul. Górnickiego

- w Zespole Szkół nr 19 we Wrocławiu przy ul. Spółdzielczej 2A

4. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, terapeutycznej, pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i wyborze zawodu. Poradnia udziela także rodzicom i nauczycielom szeroko rozumianego wsparcia związanego z wychowywaniem i kształceniem młodego pokolenia. Poradnia współpracuje z instytucjami wspomagającymi edukację i wychowywanie dzieci.

§ 2

1. Organem prowadzącym poradnię jest Gmina Wrocław-Departament Edukacji Urzędu

Miejskiego we Wrocławiu, organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

2. Poradnia jest gminną samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Poradnia nie posiada uprawnień bezpośredniego dysponenta środków budżetowych; jest obsługiwana pod względem finansowo-księgowym przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8. Podstawą gospodarki finansowej poradni jest plan finansowy ustalony przez organ prowadzący na podstawie parametrów zgodnych z uchwalonym budżetem Wrocławia.

4. Terenem działania poradni jest Wrocław-Śródmieście.

5. Zasady funkcjonowania poradni określają przepisy szczegółowe wydane przez właściwego ministra do spraw oświaty.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Poradni

§ 3

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży a także wspomaganiem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 4

1. Do zadań Poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci i młodzieży

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.

2. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1) wydanie opinii, w tym opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

2) wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania

3) objęcie dzieci młodzieży i/lub ich rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną

4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

§ 5

Procedura wydawania opinii

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w przepisach prawa, w tym w odrębnych przepisach normujących system oświaty związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży

2. Poradnia może wydać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci młodzieży.

3. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego opinia dotyczy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni a w sytuacjach szczególnie uzasadnionych w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń - zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

5. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 3, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

6. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

7. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) podstawę prawną wydania opinii;

5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę
i
miejsce jego urodzenia oraz miej­sce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełno­letni uczeń uczęszcza;

6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo peł­noletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odnie­sieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stoso­wać w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

11) podpis dyrektora poradni.

8. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, przekazuje rodzic.

9. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przepro­wadzonej w poradni.

10. Klienci poradni mają prawo do szczegółowych informacji o celu i toku postępowania pracownika Poradni z zakresu diagnozy, terapii, profilaktyki oraz o wyniku pomocy. Dokumentacja badań specjalistycznych objęta jest tajemnicą zawodową i nie może być udostępniana - wyjątek stanowi pisemny wniosek prokuratury, sądu lub innego uprawnionego organu.

§ 6

1. W poradni powoływane są Zespoły Orzekające działające na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

2. Zespoły Orzekające orzekają o :

 • potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy , o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

 • potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 • potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału organizowanego w szkole podstawowej,

 • potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

 • wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej.

4. Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie naszej Poradni.

5. Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera , wydaje Zespól Orzekający Poradni Specjalistycznej , działający za zgodą organów prowadzących. Pisemny wniosek do Zespołu kierują rodzice lub pełnoletni uczeń.

6. Zadaniem powoływanych w Poradni Zespołów Orzekających jest opiniowanie, kierowanie, orzekanie i kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form pomocy lub placówek.

7. W skład Zespołów orzekających wchodzą:

 • dyrektor Poradni lub upoważniona osoba – jako przewodniczący Zespołu

 • psycholog,

 • pedagog,

 • lekarz,

 • inni specjaliści , w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w tym również spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach Zespołu jest niezbędny.

8. Przewodniczący zawiadamia wnioskodawców o terminie posiedzenia Zespołu. Wnioskodawcy mogą wziąć udział w posiedzeniu Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń, aby przedstawić swoje stanowisko.

9. W przypadku konieczności orzekania w sprawach związanych ze stanem zdrowia dziecka wnioskodawcy powinni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie z placówek służby zdrowia zawierające diagnozę, zalecenia lekarskie jak i okres ich trwania.

10. W posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym mogą uczestniczyć:

a) Na wniosek przewodniczącego Zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:

- nauczyciele , wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści , prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,

- asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których mowa w art.15 ust.7ustawy,

- pomoc nauczyciela,

- asystent edukacji romskiej- wyznaczeni przez dyrektora;

b) na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista.

11. Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

12. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

§ 7

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wybo­rze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna , jest udzielana w szczególności w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2) terapii rodziny;

3) grup wsparcia;

4) prowadzenia mediacji;

5) interwencji kryzysowej;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji;

8) wykładów i prelekcji;

9) działalności informacyjno-szkoleniowej.

§ 8

 1. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkół, przedszkoli i placówek , polega w szczególności na:

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce pomo­cy w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzieleniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych;

3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistyczne­go i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawne­go albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomo­cy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia meryto­rycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności w formie:

1) porad i konsultacji;

2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,

3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

4) warsztatów;

5) grup wsparcia;

6) wykładów i prelekcji;

7) prowadzenia mediacji;

8) interwencji kryzysowej;

9) działalności informacyjno-szkoleniowej;

4. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 4 statutu polega na zaplanowaniu i przeprowa­dzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art.60 ust.3 pkt 1 ustawy oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty,

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej; zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.44 ust.3 ustawy

3) realizacji podstaw programowych;

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów oraz potrzeb zdiagnozowanych

6) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

§ 9

1. Wnioski składane do Poradni mogą być w wersji elektronicznej lub papierowej .

 1. Poradnia realizuje zadania w zależności od warunków organizacyjnych, stanu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników.

3. Teren działania Poradni określa Organ Prowadzący.

4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

6. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły/przedszkola oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W przypadku wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na przedszkole, czy szkołę do której dziecko uczęszcza.

7. O formie udzielonej pomocy i doborze dostosowania narzędzi badawczych w każdym przypadku decyduje specjalista/specjaliści wyznaczeni do rozpoznania problemu.

8. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom w formie m.in. diagnozy trudności, kierowania do placówek specjalistycznych oraz tworzeniu i realizacji różnorodnych projektów o charakterze edukacyjnym i społecznym.

ROZDZIAŁ III

Organy Poradni

§ 10

1. Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni,

2) Rada Pedagogiczna.

2. Poradnią kieruje dyrektor.

3. Dyrektor poradni:

1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

3) inspiruje i wspomaga pracowników pedagogicznych w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie, jakości pracy poradni, w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz w rozwoju zawodowym,

4) gromadzi informacje o pracy pracowników pedagogicznych i dokonuje oceny ich pracy,

5) sprawuje nadzór nad awansem zawodowym nauczycieli,

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

7) opracowuje szczegółową organizację pracy poradni w danym roku szkolnym i przedstawia do zatwierdzenia w formie arkusza organizacyjnego organowi prowadzącemu Poradnię,

8) organizuje pracę nad przygotowaniem planu pracy poradni – zakres i formy działalności poradni na dany rok szkolny i przedstawia do radzie pedagogicznej

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

10) jest administratorem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu na dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli,

11) może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,

12) współdziała za szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk nauczycieli.

4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników poradni,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom poradni,

3) występowania wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników poradni.

4) ustala zakres obowiązków osoby go zastępującej podczas jego nieobecności

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie realizacji celów i zadań statutowych poradni. Szczegółowe zasady współdziałania organów poradni określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

6. Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną są rozwiązywane w drodze negocjacji i mediacji, a w razie wyczerpania możliwości osiągnięcia porozumienia, w drodze odwołania odpowiednio do organu prowadzącego placówkę bądź do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad poradnią.

7. W poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki, realizującym swoje statutowe zadania.

8. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor poradni.

9. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni. W zebraniach rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian.

11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planu pracy

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

12. Rada opiniuje w szczególności:

1) organizacje pracy poradni, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

13. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwał niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

15. Sposób rozwiązywania sporów między organami poradni określają w każdym indywidualnym przypadku zainteresowane strony przez:

1) zapewnienie każdej ze stron możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni drogą mediacji.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Poradni

§ 11

 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2) ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych za środków przydzielonych przez organ prowadzący,

3) rejon działania poradni.

3. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ prowadzący, może w porozumieniu z dyrektorem poradni, ustalić przerwę w pracy poradni w okresie ferii letnich.

4. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.

5. Poradnia jest czynna przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go osoba przez niego upoważniona.


RODZIAŁ V

Pracownicy Poradni

§ 12

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 zatrudnia specjalistów - psychologów, pedagogów, logopedów, oraz pracowników administracji i obsługi,

2. Do zadań specjalistów należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także wspieranie mocnych stron ucznia

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

4) wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

5) prowadzenia badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

6) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy l ogopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,

7) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej w zależności od rozpoznanych potrzeb,8) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

3. Do zadań specjalistów odpowiedzialnych w poradni za doradztwo zawodowe należy:

1) prowadzenie indywidualnych i grupowych badań związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

3) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

4) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami

5) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla różnych poziomów kształcenia;

7) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym dotyczących:

- rynku pracy;

- wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;

- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym;

- alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;

8) wspieranie nauczycieli szkół w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

4. Pracownicy Poradni realizują zadania również poza poradnią:

1) w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży - w szczególnie uzasadnionych przypadkach badania diagnostyczne, interwencje kryzysowe,

2) w szkole i placówce - działalność profilaktyczną, informacyjno-szkoleniową, konsultacje, interwencje kryzysowe, mediacje, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, poradnictwo.

3) w przedszkolu - działalność profilaktyczna, poradnictwo, konsultacje.

5. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników pedagogicznych zawierają indywidualne przydziały czynności

6. Zakres zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi to zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor poradni, dostosowując go do potrzeb i możliwości placówki. Zakresy obowiązków zawarte są w aktach osobowych poszczególnych pracowników administracji i obsługi.

7. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

RODZIAŁ VI

Zasady gospodarki finansowej

§ 13

1. Obsługę finansową PPP-2 prowadzi Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu.

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej poradni określają odrębne przepisy.

RODZIAŁ VII

Dokumentacja poradni

§ 14

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,

2) dokumentację badań i czynności uzupełniających - teczki indywidualne – badanych dzieci i młodzieży;

3) rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń,

4) dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania oraz rodzajów tej dokumentacji,

5) księgę protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej

6) księgę z posiedzeń zespołów orzekających,

7) akta osobowe pracowników;

8) dokumentację nadzoru pedagogicznego;

9) księgę zarządzeń Dyrektora;

10) księgę skarg i wniosków

§ 15

1. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest dyrektor poradni.

2. Wgląd w dokumentację posiadają upoważnieni pracownicy organów nadzorujących poradnię.

3. Dokumentacja prowadzona przez pracownika pedagogicznego podlega nadzorowi ze

strony dyrektora poradni.

4. Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie dokumentację.

§ 16

1. Dokumentacja: wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Za zgodą organu prowadzącego poradnię , powyższa dokumentacja może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Poradnia używa pieczęci urzędowej o następującej treści:

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

50-301 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 117

tel. 71 798-68-29

NIP 898-207-31-85


2. W poradni działa komisja socjalna, która opracowuje regulamin świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikom pedagogicznym, administracji i obsługi (ustawa z 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tj. Dz. U. z 2012r. poz. 592 ze zm.).

3. Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników poradni.

4. Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego obowiązują postanowienia przepisów zawartych w nadrzędnych aktach prawnych w tym głównie w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe ( Dziennik ustaw z 2017r. poz. 59 i 949)

5. Nowelizacji Statutu dokonuje się na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej poradni.

6. Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną.

7. Statut jest dostępny u Dyrektora Poradni.

8. Traci moc Statut wraz z aneksem nr 1 przyjęte: 09.05.2001, 09.04.2008, 09.02.2011 roku

9. Uchwałą nr 1 z dnia 3 listopada Rada Pedagogiczna PPP nr2 uchwaliła nowy Statut Poradni.

9. Powyższy statut został przyjęty dnia 3.11.2017 roku Uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu.

Wrocław dnia 3.11.2017r.