Pracownicy

Zasady działania pracowników

Zasady wyznaczające standardy postępowania pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu przy wykonywaniu swoich codziennych obowiązków

1. Zasada praworządności oznacza, że każdy pracownik Poradni wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, mając na względzie interes publiczny.

2. Zasada rzetelności oznacza, że pracownik Poradni:

 • wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

 • podejmowane działania opiera na prawidłowych założeniach i analizach a uzyskane informacje i wyniki badań wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych

 • w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji

 • dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem postępowania

3. Zasada bezstronności i bezinteresowności oznacza, że pracownik Poradni :

 • w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich klientów, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności

 • w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność

 • w związku ze swoją pracą nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych

4. Zasada profesjonalizmu oznacza, że pracownik Poradni :

 • zawsze jest przygotowany do merytorycznego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania

 • dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich okoliczności prowadzonych spraw

 • dba o systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych

 • jest życzliwy, zapobiega napięciom w pracy i przestrzega zasad współżycia społecznego

 • w swoich kontaktach z klientami Poradni zachowuje się taktownie, pozostaje zawodowo zainteresowany zgłaszanymi przez nich problemami, udziela wyczerpujących odpowiedzi na skierowane do niego pytania

5. Zasada jawności oznacza, że pracownik Poradni :

 • wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi w Poradni regulaminami, standardami i procedurami

 • szanuje prawo obywateli do informacji, dochowując przy tym tajemnicy prawnie chronionej

6. Zasada neutralności oznacza, że pracownik Poradni :

 • nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym, dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z klientem

 • rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne

7. Zasada odpowiedzialności oznacza, że pracownik Poradni:

 • nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie

 • szanuje czas klienta Poradni

 • relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą

 • dba o własny wizerunek

 • postępuje tak, aby wzmacniać autorytet i wiarygodność placówki

Aldona Kozłowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

Logopeda ze specjalnością neurologopedii klinicznej i wczesnej interwencji. Zajmuje się oceną poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w ramach kwalifikacji do programu wczesnego wspomagania rozwoju oraz diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji i przetwarzania słuchowego.

Beata Kosiarz

Pedagog, terapeutka integracji sensorycznej. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym( do ukończenia nauki w klasie III). Ocenia poziom rozwoju psychoruchowego dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w ramach kwalifikacji do programu wczesnego wspomagania rozwoju. Dokonuje oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej. Diagnozuje poziom gotowości szkolnej.

Anna Biel

Psycholog z wieloletnim stażem, prowadzi diagnozę trudności dydaktycznych i wychowawczych w Dziale Dziecka Starszego, psychoedukację i poradnictwo.

Nina Boniecka – Konieczna

Psycholog z długoletnim doświadczeniem zawodowym , nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozą dojrzałości szkolnej i przyczynami trudności edukacyjnych oraz poradnictwem i psychoedukacją.

Milena Drzewiecka

Logopeda, certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży (dyslalie, zaburzenia o podłożu neurologicznym, afazja, autyzm). Prowadzi zajęcia w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

Anna Domaradzka

Pedagog, zajmuje się diagnoza i terapią uczniów w młodszym i starszym wieku szkolnym pod katem przetwarzania słuchowego, dysleksji, dysortografii oraz pozostałych przyczyn trudności edukacyjnych.

Aneta Eaton

Psycholog. Diagnozuje przyczyny trudności edukacyjnych oraz zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Od klasy V-VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców.

Kamila Owczarek

Psycholog, psychoterapeutka, obejmuje opieką dzieci i młodzież, prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Jadwiga Zielińska-Gabalewicz

Psycholog z wieloletnim stażem. Diagnozuje przyczyny trudności edukacyjnych, zaburzeń rozwojowych i zachowania. Obejmuje opieka dzieci z klas IV-VI. Prowadzi zajęcia przygotowujące absolwentów szkól gimnazjalnych do wyboru drogi kształcenia w formie warsztatów i porad indywidualnych na terenie szkoły.

Edyta Haas

Psycholog, z doświadczeniem w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz szerokim spektrum szkoleń w zakresie wstępnego diagnozowania klinicznego i seksuologicznego. Aktualnie skoncentrowana na diagnozowaniu małego dziecka w zespole kwalifikującym do wczesnego wspomagania rozwoju, wstępnym wsparciu rodzica oraz diagnozie trudności szkolnych dzieci klas I-IV.

Anna Ewa Kowalska

Pedagog, zajmuje się diagnozą i terapią ucznia oraz poradnictwem wychowawczym w Dziale Dziecka Starszego.

Aleksandra Mackiewicz

Pedagog, aktualnie zajmuje się diagnozą trudności szkolnych uczniów z klas I – IV, członek zespołu diagnozującego dzieci pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju. Posiada kwalifikacje w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Aleksandra Węgrzyn – Matulewicz

Psycholog, Dział Dziecka Starszego. Diagnoza problemów dydaktycznych i emocjonalno- adaptacyjnych. Realizowanie oddziaływań psychoedukacyjnych wobec uczniów rodziców i nauczycieli.

Karolina Mieszała

Pedagog, Dział Dziecka Starszego, diagnoza i terapia pedagogiczna, poradnictwo dydaktyczno – wychowawcze.

Irena Ostańkowicz

Pedagog, w pracy diagnostyczno- doradczej zajmuje się głównie problematyką dojrzałości szkolnej i trudnościami edukacyjnymi dzieci klas O- III.

Anna Pawełczyk

Psycholog, zajmuje się diagnozą rozwoju małych dzieci. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, afazją oraz dziećmi autystycznymi i zespołem Aspergera. Posiada kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Justyna Sierańska

Pedagog z 20 letnim stażem. Diagnozuje przyczyny trudności edukacyjnych, zaburzeń rozwojowych i zachowania. Obejmuje opieką dzieci z klas IV- VI. Prowadzi zajęcia przygotowujące absolwentów szkół gimnazjalnych do wyboru drogi kształcenia w formie warsztatów i porad indywidualnych na terenie szkoły.

Ismena Derejczyk

Pedagog, logopeda . Zajmuje się terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z małą dojrzałością szkolną; konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Iwona Zelman

Psycholog, psychoterapeutka, obejmuje opieką dzieci i młodzież, prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Beata Rudyk

Psycholog w dziale „Dziecka Młodszego”. Diagnoza rozwoju dzieci od 0 do 7 r. ż . Współpraca z rodzicami i nauczycielami dotyczące radzenia sobie z trudnymi zachowaniami młodszych dzieci w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.