Nasza oferta

Zadania podstawowe

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 we Wrocławiu udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno–pedagogiczno–logopedycznej dzieciom i młodzieży (w tym pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i/lub pomocy w wyborze zawodu). Poradnia udziela także pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

Zadania szczegółowe

 • Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym ich predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się.

 • Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży ( oraz ich rodzin ), w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 • Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowejWspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 • Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

 • Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I — III szkoły podstawowej.

 • Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz planów działań wspierających.

 • Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły lub placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

 • Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 • Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Formy pracy

 • diagnozowanie, orzekanie i opiniowanie

 • działalność terapeutyczna

 • prowadzenie grup wsparcia

 • prowadzenie mediacji

 • interwencja kryzysowa

 • działalność profilaktyczna

 • poradnictwo zawodowe

 • konsultacje

 • działalność informacyjno-szkoleniowa

Wspomaganie:

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

 • zaburzeniami w komunikacji językowej,

 • z chorobami przewlekłymi,

 • zagrożonych uzależnieniami,

 • z trudnościami adaptacyjnymi,

 • szczególnie uzdolnionych,

 • wspieranie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne,

 • wspieranie rodzin wielodzietnych.